Πληροφορίες Εγγραφής Μέλους

Εγγραφή Νέου Μέλους

Παρατίθενται τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, με τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφιότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία έχει μέλη πέντε τάξεων : Τακτικά, Δόκιμα, Ομότιμα, Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα. Όλα τα μέλη εκλέγονται ή ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στα οικεία
2. Ως Τακτικά, Δόκιμα και Ομότιμα μέλη, εκλέγονται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα και διαμένουν στην Ελλάδα και ως Αντεπιστέλλοντα μέλη οι διαμένοντες στο εξωτερικό. Τα Επίτιμα μέλη μπορεί να διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
3. Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας, δεν είναι περιορισμένος.
4. Τα εκλιπόντα μέλη θα αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα της εκάστοτε επετηρίδας.

Άρθρο 4. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Τακτικών μελών, είναι : α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημιακό πτυχίο άλλης σχολής. β) Τίτλος ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, άλλης χειρουργικής ειδικότητας ή και άλλου επιστημονικού πεδίου που έχει σχέση με τη Χειρουργική. γ) Επιστημονική παρουσία, είτε με ανακοινώσεις από το βήμα της Εταιρείας ή των Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής ή και άλλων Συνεδρίων είτε με δημοσιεύσεις στο περιοδικό “Ελληνική Χειρουργική” ή άλλα έγκριτα ιατρικά ή χειρουργικά περιοδικά.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα άλλα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγει τα τακτικά μέλη βάσει των παραπάνω προσόντων. Οι κρίσεις των υποψηφίων γίνονται δύο φορές τον χρόνο τουλάχιστον.

Άρθρο 5. ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Δοκίμων μελών είναι : α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου. β) Πιστοποιητικό και συστατική επιστολή Διευθυντού Κλινικής όπου υπηρετεί, ότι ο υποψήφιος ειδικεύεται στη Χειρουργική ή σε χειρουργική ειδικότητα ή εξειδίκευση.
2. Η εκλογή Δοκίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
3. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους είναι προϋπόθεση για λήψη υποτροφιών (βλ. αρθρ. 34§4 καταστατικού Ε.Χ.Ε.).
4. Μετά τη λήξη της ειδίκευσης ή εξειδίκευσης και τη λήψη του σχετικού τίτλου, το Δόκιμο μέλος μπορεί με αίτηση του να μεταταγεί στα Τακτικά μέλη ή και να αποχωρήσει από την Ε.Χ.Ε.

Άρθρο 6. ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Στην τάξη των Ομότιμων μελών μπορεί να μεταταγούν Τακτικά μέλη της Ε.Χ.Ε., ύστερα από αίτησή τους ή με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Εταιρείας και μετά από απόφαση του. Σοβαρός λόγος μετάταξης αποτελεί η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (βλ. άρθρο 9 καταστατικού) για οποιονδήποτε λόγο.
2. Τα Ομότιμα Μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 7. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους απονέμεται : α) Σε διακεκριμένους χειρουργούς ΄Έλληνες ή ξένους. β) Σε τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή έχουν συμβάλλει ιδιαιτέρως στην πρόοδο της Χειρουργικής. γ) Κατ’ εξαίρεση σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή σε άλλους διακεκριμένους επιστήμονες. δ) Στους διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας ή των Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής. ε) Στους προσκεκλημένους ομιλητές που εκφωνούν τον εναρκτήριο λόγο στα Πανελλήνια Συνέδρια Χειρουργικής.
2. Για τους ξένους, πλην εκείνων του στοιχείου (ε) της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πρόταση από πέντε (5) παλαιά (από πενταετίας τουλάχιστον) Τακτικά μέλη, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.
3. Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών.
4. Τα Επίτιμα μέλη του εξωτερικού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του αριθμού των Τακτικών μελών.

Άρθρο 8. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται Έλληνες ή ξένοι Χειρουργοί οι οποίοι διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την εκλογή τους απαιτούνται : α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου, β) Τίτλος Ειδικότητας γενικού ή ειδικού χειρουργού.
2. Η εκλογή των Αντεπιστελλόντων μελών γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Χ.Ε.
3. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη όταν παρεπιδημούν στην Αθήνα μπορούν να παρουσιάζουν εργασίες στην Εταιρεία και να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις. Αντεπιστέλλοντα μέλη που εγκαθίστανται μονίμως στην Ελλάδα και επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Εταιρείας άλλης τάξεως, οφείλουν να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των σχετικών άρθρων.
4. Μέλη της Εταιρείας τα οποία μετακινούνται από την Ελλάδα λόγω αλλαγής διαμονής, μετατίθενται στην τάξη των Αντεπιστελλόντων μελών, με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά εάν επιστρέψουν και πάλι στην Ελλάδα, επανέρχονται ύστερα από αίτησή τους στην αντίστοιχη τάξη στην οποία ανήκαν πριν από την αποχώρησή τους.